2320 Bath St #208

2320 Bath St #208 Santa Barbara, CA 93105